บรรยากาศการประชุมสภาอบจ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
โพสเมื่อ : 6 มกราคม 2557

     สภา อบจ.สงขลา กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (เวลา 10.00 น.) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

  ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางเครือวรรณ์ หนูชูไชย เนื่องในโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลำดับต่อมาประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเเรื่องสมาชิก อบจ.สงขลา ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1.นายสุวัฒน์   นิยมเดชา  ส.อบจ.เขต 1 อ.สทิงพระ (ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.สงขลา)

2.นายนราเดช  คำทัปน์    ส.อบจ.เขต 3 อ.เมืองสงขลา

3.นายอดุลย์  สงดวง      ส.อบจ.เขต 2 อ.รัตภูมิ

     สืบเนื่องจากการลาออกของนายสุวัฒน์ นิยมเดชา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.สงขลา ในขณะนั้น ส่งผลให้ทางสภา อบจ.สงขลา จำเป็นต้องคัดลือกสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ขึ้นมาใหม่เพื่อแทนตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.สงขลาที่ได้ว่างลง    ผลปรากฎว่า ทางสภา อบจ.สงขลา ได้มีมติเลือกนายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล ส.อบจ.เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ.สงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

    ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยประชถมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 6 วาระ ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556

    (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556)

    ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโครงการจ่ายเงืนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557

    ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

    ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)