ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าวสารในระบบเครือข่ายท้องถิ่นสงขลา
แนวทางสอบปลัดอบต.๘ และหัวหน้าสำนักปลัด๗ วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค.๕๖ ของก.อบต.สงขลา ประชุมวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๖
โพสเมื่อ : 10 มกราคม 2556
ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งหมอ
เปลี่ยงแปลงวันประชุมคณะกรรมการสอบฯ
เรียน อบต.บางกล่ำ/บ่อแดง/สะบ้าย้อย/บ้านโหนด/คูหา/ขุนตัดหวาย/เปียน/คลองหอยโขง/ท่าหมอไทร/เกาะสะบ้า/น้ำขาว/สะพานไม้แก่น/ท่าข้าม/ดีหลวง/สนามชัย และอบต.ท่าโพธิ์/คูขุด/แม่ทอม(สอบหัวหน้าสำนักงานปลัด7)
ขอเปลี่ยนกำหนดวันประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปลัดอบต.ระดับ 8 และหัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.7 จากวันที่ 16 มกราคม 2556
เปลี่ยนเป็นวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ครับ
-ก่อนวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสอบฯพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งฯ แจกให้คณะกรรมการทุกท่านด้วยก่อนวันประชุมนะครับ
-ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ทุกอบต.จัดทำประกาศรับสมัครฯ ลว 21 มกราคม 2556ให้ท่านประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ(ท่านวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล)ลงนามด้วย/สำหรับตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบฯ ได้ลงในเวปไซต์อบต.ทุ่งหมอ ให้แล้วครับ
-ในวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ทุกอบต. จัดทำวาระการประชุมพร้อมทำใบลงชื่อเข้าประชุมของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ด้วย

- มีปัญหาข้อสงสัยโทร 086-2855900

นายประยูร สิกะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
ก.อบต.สงขลา
โดย: อบต.ทุ่งหมอ
ประจำวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งหมอ
ซักซ้อมแนวทางการสอบปลัดอบต.8 และหัวหน้าสำนักปลัด 7 .
วิธีการแนวทางการสอบปลัดอบต.8 และหัวหน้าสำนักงานปลัด 7
โดย: อบต.ทุ่งหมอ
ประจำวันที่ 09 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
ขอบคุณท่านปลัดอบต.ทุ่งหมอผู้ประสานงานในเรื่องนี้ นำมาเล่าต่อปลัดอบต.บางกล่ำ
การสอบปลัดอบต.8และหัวหน้าส่วนราชการ 7

เรียน อบต.บางกล่ำ/บ่อแดง/สะบ้าย้อย/คลองหอยโข่ง/ขุุนตัดหวาย/เปียน/บ้านโหนด/คูหา/ท่าข้าม/ท่าหมอไทร/น้ำขาว/สะพานไม้แก่น/เกาะสะบ้า/สนามชัย/ดีหลวง และทุ่งหมอ

ด้วยกระผม นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ฐานะตัวแทนปลัดอบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา ( ก.อบต.จังหวัดสงขลา ) ขอประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกปลัดอบต.8 ดังนี้

1.) จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตามรายนามต่อไปนี้

1.นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล/ ผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการ

2.นายชัยรัตน์ เสถียร / ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

3.ปลัดจังหวัดสงขลา กรรมการ

4.พัฒนาการจังหวัดสงขลา กรรมการ

5.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กรรมการ

6.นายกอบต.ของแต่ละแห่ง กรรมการ

7.ว่าที่ร.ต. ธนกร บุญสิริธนา/ปลัดอบต.ปริก/ กรรมการ

8.ให้แต่งพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งเป็น เลขานุการ

หมายเหตุ 1. ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งตามรายชื่อข้างต้นไว้ก่อน

2.รอให้ทางจังหวัดเรียกประชุมเลขานุการสอบทุกอบต.เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่พร้อมรายละเอียดอื่นๆ(ในเร็วๆวันนี้)

3.หากอบต.ใดต้องการข้อมูลหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับสอบให้ส่งอีเมล์ส่วนตัวให้มา ผมจะส่งทางอีเมล์ให้ครับ ซึ่งเป็นข้อมูลการสอบปลัดอบต.8 ของปลัดทรงศักดิ์ โอปะคลัง อบต.บ้านไร่ จังหวัดสกลนคร( ผู้แทนปลัดอบต.ใน ก.อบต. )/โดยปลัดอักษร บุตรโคตร ประสานข้อมูลให้ครับ

4.หากอบต..ใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาได้ครับ 086-2855900

5.สำหรับอบต.ที่ไม่มีรายชื่อทั้ง 16 แห่งนี้ แต่ได้ส่งเอกสารขอรับการประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งปลัด 8 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ให้รอการประสานอีกครั้งหนึ่ง คาดว่า ก.อบต.จังหวัดสงขลา จะประชุมประจำเดือนมกราคม 2556 ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ครับ และฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จะนัดประเมินก่อนวันที่ 22 มกราคม 2556 เพื่อให้ทันเข้าวาระประชุม ก.จังหวัดสงขลา ครับ แต่คณะกรรมการสอบน่าจะคนละชุดกัน น่าจะเป็น นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พังลุง เป็น ประธานกรรมการ / ดร.กรีฑา ยกรัตน์ / คลังจังหวัดสงขลา/นายอำเภอเมืองสงขลา/ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา/นายกอบต./นางพยอม จีรวัฒน์ธนพงศ์(ปลัดอบต.เขาพระ) และพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ขอบคุณครับ

นายประยูร สิกะพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ


แจ้งครั้งที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด 7 ของ อบต.ท่าโพธิ์ / อบต.แม่ทอม/อบต.คูขุด
ได้รับการประสานจากฝ่ายเลขานุการ กบต.จังหวัดสงขลา
ว่ากรณีการสอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.7 ของอบต. 3 แห่งข้างต้น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกชุดเดียวกับการสอบคัดเลือกปลัดอบต.8 เปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งปลัดอบต. คือดังนี้
1.นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2.นายชัยรัตน์ เสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
3.ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการ
4.พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการ
5.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการ
6.นายกอบต.ของแต่ละอบต. เป็นกรรมการ
7.ปลัดอบต.ของแต่ละอบต. เป็นกรรมการ
8.พนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งของแต่ละอบต. เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ/.ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ได้เลยครับ รอให้จังหวัด แจ้งวันประชุมคณะกรรมการฯ คาดว่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมนี้ครับ ผมจะประสานงานและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายประยูร สิกะพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
5 มกราคม 2555